Man,Walking,In,London,On,Thames,Sidewalk,,With,Blurred,People

Gwella lles ariannol cwsmeriaid mewn gwasanaethau ariannol

Nid yw bron i hanner (47%) oedolion y DU yn teimlo’n hyderus yn gwneud penderfyniadau am gynhyrchion a gwasanaethau ariannol. Gall darparwyr gwasanaeth ariannol fel banciau, fintechs, darparwyr pensiynau ac undebau credyd wneud enillion masnachol trwy adeiladu lles ariannol eu cwsmeriaid.

Mae technoleg wedi newid yn sylfaenol y ffordd y mae pobl yn rheoli eu harian. Mae’n haws nag erioed i fenthyca, buddsoddi a chynilo. Ac eto, mae’r sector gwasanaethau ariannol yn dal i wynebu diffyg dealltwriaeth eang ymhlith cwsmeriaid am gynhyrchion a gwasanaethau ariannol, dyled a rheoli arian sylfaenol.

Hyd yn oed cyn y pandemig, dangosodd ein hymchwil feysydd allweddol o allu ariannol isel:

 • Ni allai 22% o bobl ddarllen y balans ar ddatganiad banc
 • Nid yw 20 miliwn o oedolion sydd â chyfrif cyfredol yn gwybod balans eu cyfrif o fewn £50
 • Mae bron i naw miliwn o bobl yn ddyledus iawn.

(Arolwg Gallu Ariannol, 2018)

Yn sgil Covid-19, gyda mwy o straen ariannol a bancio ar-lein, mae’n bwysicach nag erioed i adeiladu lles ariannol cwsmeriaid.

Rydym yn gorff llywodraeth hyd braich, yn trawsnewid lles ariannol yn y DU: Rydym yma i sicrhau bod pawb yn teimlo mwy o reolaeth ar eu cyllid trwy gydol eu hoes: o arian poced i bensiynau. Pam? Oherwydd pan gwnânt, mae cymunedau’n iachach, mae busnesau’n fwy llewyrchus, mae’r economi o fudd ac mae unigolion yn teimlo’n well eu byd.

Mae ein gwasanaethau am ddim i’ch sefydliad a’ch cwsmeriaid – rydym yn cynnig arweiniad ariannol, ymchwil a phartneriaeth i helpu i adeiladu lles ariannol i unigolion ac i sefydliadau.

Mae lles ariannol yn ymwneud â theimlo’n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n gwybod y gallwch dalu’r biliau heddiw, y gallwch ddelio â’r annisgwyl, a’ch bod ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach.

Yn fyr: teimlo’n hyderus ac wedi’ch grymuso.

Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Rydym yn casglu ystod o ddata i adeiladu darlun o les ariannol, gan gynnwys:

 • mynediad i addysg ariannol ystyrlon
 • defnyddio credyd i dalu am hanfodion
 • lefel y cynilion
 • lefel dyled, a
 • gwybodaeth a hyder i gynllunio ar gyfer ac yn ddiweddarach mewn bywyd.

Ynghyd â sefydliadau fel eich un chi, rydym yn gweithio i gyflawni Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol i adeiladu’r hyder hwn ar raddfa yn y DU.

Dadlwythwch y Strategaeth y DU ar gyfer Ariannol.

Gall cwsmeriaid sy’n profi mwy o les ariannol ddeall cynhyrchion ariannol yn well, y risgiau sy’n gysylltiedig â hwy a bod yn fwy hyderus i wneud penderfyniadau ariannol cadarn, hirdymor ac osgoi dioddef sgamiau.

Pedair ffordd mae lles ariannol cwsmeriaid yn eich helpu chi

 • Customer retention: Bydd cwsmeriaid yn fwy tebygol o barhau i ddefnyddio’ch gwasanaeth os gallant reoli eu harian yn dda.
 • Caffaeliad cwsmer: Po fwyaf o bobl sy’n deall buddion cynhyrchion a gwasanaethau ariannol, y mwyaf o gwsmeriaid posibl sydd gennych. Gallai ehangu eich cynnig cynnyrch i gynnwys offer a gwasanaethau arloesol i helpu pobl i reoli eu harian yn well helpu i dyfu eich sylfaen cwsmeriaid, a fydd yn cael effaith fasnachol uniongyrchol.
 • Gwerth cwsmeriaid: Os gall cwsmer reoli ei arian yn dda, efallai y bydd yn fwy tebygol o allu defnyddio ystod ehangach o gynhyrchion ariannol sydd ag elw masnachol uwch i chi.
 • Enw da allanol: Adeiladu eich enw da allanol trwy arddangos yr help rydych yn ei gynnig i gwsmeriaid i wella eu sgiliau a’u hyder i reoli eu harian, a sefyll allan o’u cystadleuwyr i dyfu eu sylfaen cwsmeriaid.
 
Mae cael rheolaeth dros gyllid personol yn golygu bod unigolion yn fwy gwydn pan fydd digwyddiadau annisgwyl yn digwydd, eu bod yn mwynhau gwell iechyd corfforol a meddyliol, ac maent yn fwy abl i gynilo ar gyfer y dyfodol.

Os yw mwy o bobl yn profi lles ariannol, maent yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell ac yn dewis y cynhyrchion ariannol cywir ar gyfer eu hanghenion. Gall y sector gwasanaethau ariannol helpu i gyflawni’r weledigaeth hon a bydd yn elwa’n uniongyrchol ohoni.

Gall MaPS gefnogi’r sector gwasanaethau ariannol trwy ddarparu mewnwelediad i’ch helpu:

 • cynyddu eich gwybodaeth am anghenion eich cwsmer
 • cefnogi’r achos busnes dros gyflwyno lles ariannol i’ch sefydliad, cynhyrchion a gwasanaethau, a
 • nodi bylchau yn eich strategaeth cwsmeriaid a llywio ymchwil cynnyrch a marchnad.

P’un a ydych yn cychwyn ar y siwrnai o hybu lles ariannol gweithwyr, neu’n treialu dulliau fel cynilo cyflogres, gallwn eich cefnogi. Mae ein tîm partneriaethau wedi’u lleoli mewn lleoliad yn agos atoch, ac yn cynnig cefnogaeth bwrpasol am ddim i’ch sefydliad, fel:

Mae gan Rhian dros 18 mlynedd o brofiad o weithio o fewn yr agenda cynhwysiant ariannol a mynd i’r afael â thlodi yng Nghymru.
Cysylltwch â Rhian Hughes i gael cefnogaeth am ddim a ffyrdd ymarferol i’ch helpu chi i adeiladu lles ariannol ar draws eich sefydliad
.

 

 
Dilynwch MaPS ar gyfryngau cymdeithasol a chofrestrwch am ein cylchlythyr i ddarganfod mwy am ymchwil ac adnoddau sydd ar ddod.
Back To Top

Rheoli eich arian mewn cyfnod ansicr

Canllawiau i gefnogi'ch gweithwyr a'ch cwsmeriaid sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig neu gostau byw cynyddol