Wythnos Siarad Arian 2021

Wythnos Siarad Arian

Os ydych yn ei chael hi’n anodd siarad am arian, nid ydych ar eich pen eich hun. Dyma pam rydym bob blwyddyn yn annog pobl i fod yn agored am eu cyllidau. Trwy gael sgwrs, gallwch wella’ch lles corfforol, meddyliol, ac ariannol.

Mae Wythnos Sgwrs Arian 2021 yn dod ar 8-12 Tachwedd.

Am siarad am arian yn eich sefydliad? Defnyddiwch ein pecyn cyfranogi i’ch helpu chi i gychwyn sgwrs mewn unrhyw gefndir, gan gynnwys:

 • yn eich gweithle
 • gartref gyda ffrindiau a theulu
 • mewn gwasanaethau ariannol
 • mewn awdurdodau lleol a thai
 • mewn addysg (lawrlwytho pecyn cymorth i ysgolion)
 • yn y trydydd sector
 • mewn gofal iechyd
 • ar gyfryngau cymdeithasol, mewn digwyddiadau ac yn y wasg.


Lawrlwytho

Mae llawer ohonom yn cadw cyfrinachau ariannol diangen rhag y bobl sy’n agosaf atom. Peidiwch â dioddef mewn distawrwydd.

Ydych yn cadw cyfrinachau rhag eich anwyliaid am:

 • cardiau credyd?
 • benthyciadau?
 • cyfrifon cynilo?
 

Yn ystod COVID-19 efallai rydym yn agosach nag erioed yn gorfforol i’n teuluoedd agos, ond yn ariannol rydym yn bell oddi wrth rhai o’n anwyliaid o hyd.

Mae effaith y pandemig wedi ei gwneud yn bwysicach byth i ddechrau sgyrsiau am arian.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy’n siarad am arian:

 • yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell â llai o risg
 • yn mwynhau perthnasau personol cryfach
 • yn helpu eu plant i ffurfio arferion arian da gydol oes
 • yn teimlo llai o straen a phryder, a’u bod â mwy o reolaeth.

Mae meithrin sgyrsiau am arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag a ddaw ar ein traws yn y dyfodol.

Defnyddiwch ein canllawiau ar-lein i’ch helpu i ddechrau sgyrsiau am arian â’ch:

Os yw eich partner neu’ch teulu’n rheoli eich mynediad i’ch arian, neu’n mynd i ddyled yn eich enw, mae’n gamdrin ariannol. Ond nid oes angen brwydro ymlaen ar eich pen eich hun. Dyma rai o’r pethau gallwch wneud a ble i fynd am help a chymorth.

HelpwrArian: Canllawiau arian a phensiwn diduedd am ddim

Mae HelpwrArian yma i wneud eich arian a'ch dewisiadau pensiwn yn gliriach. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth gyda chymorth diduedd sydd ar eich ochr chi ac yn rhydd i'w ddefnyddio.

 
Back To Top

Coronafeirws – beth mae’n ei olygu i chi

Darganfyddwch beth mae gennych hawl iddo